คำสั่งสำหรับเช็คเกี่ยวกับ process

จดเก็บไว้ก่อน

โชว์รายการ process ที่กำลังทำงานอย่างละเอียด

ps auxfew

เช็คว่า process id ที่ระบุ รันจาก binary file path ไหน

ls -la /proc/$PID/ | grep exe

หาว่า process id ที่ระบุ ต่อ connection ไปที่ไหนหรือเปล่า

lsof -i -P -n | grep $PID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.