ติดตั้ง node.js บน CentOS 6 (64bit)

Prerequisites

yum -y update
yum -y groupinstall "Development Tools"
yum -y install screen

Node.js installation

cd /usr/src
wget http://blog.kentreez.com/wp-content/uploads/2013/10/node-v0.10.20.tar.gz
tar -zxvf node-v0.10.20.tar.gz
cd node-v0.10.20
./configure
make
make install