สร้าง shortcut ให้รันคำสั่งใน git-bash.exe

TL;DR

"C:\Program Files\Git\git-bash.exe" --cd="D:\projects\larex" -c "php artisan serve"

สำหรับคนขี้เกียจ… แทนที่จะต้องเปิด git-bash ขึ้นมาแล้วสั่งรันคำสั่งต่างๆ อะไรที่ต้องใช้บ่อยๆ เราก็สร้างไว้เป็น shortcut เลยเพื่อความสะดวก จะได้ไม่ต้องเปิดมาพิมพ์ทุกครั้ง. ที่จริงคำสั่งที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆ (แต่จะมีโอกาสต้องใช้ซ้ำ) จะสร้างไว้เป็น shortcut ก็สะดวกในแง่ที่ไม่ต้องจำคำสั่ง.

Installing memcache on PHP 7.1

แปะเก็บไว้

CentOS 6 (prerequisite)

# install webtatic repo
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm
# install memcache things
yum -y install yum-plugin-replace
yum -y install libmemcached
yum -y replace libmemcached --replace-with libmemcached10
yum -y install libmemcached10-devel.x86_64

CentOS 7 (prerequisite)

yum -y install libmemcached-devel

 Install memcached.so

yum -y install git
cd ~
rm -rf php-memcached
git clone https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached.git
cd php-memcached
git checkout php7
phpize
./configure --disable-memcached-sasl
make
make install

ปรับความกว้าง คอลัมน์ซ้ายของ Gmail

พอดีอยากได้ left column ของ Gmail ให้กว้างๆ หน่อย เพราะว่ามี Label ที่ชื่อยาว แล้วมันมองไม่เห็นเลขจำนวน Unread. ก็เลยไปเสิร์ซหาดู พบ UserScripts ในอันดับแรกๆ เลย.  Feature ใช้ได้เลย มันจำความกว้างที่เราตั้งไว้ ไว้ใน cookie ด้วย ถ้าเรามีการเปิดหน้า Gmail ใหม่ มันก็จะปรับความกว้างไว้ให้เลย.

Continue reading “ปรับความกว้าง คอลัมน์ซ้ายของ Gmail”

ติดตั้ง Apache 2.4, PHP 5.4, MySQL บน Windows 7

 1. สร้างโฟลเดอร์ C:\Wamp\ และ C:\Wamp\www
 2. ดาวน์โหลด Apache 2.4 (หรือดาวน์โหลดจากที่นี่ http://www.apachelounge.com/download/) ไปวางเป็น C:\Wamp\Apache2.4\
 3. ดาวน์โหลด VC9 x86 Thread Safe หรือจากที่นี่
  http://windows.php.net/download/
  Extract File ที่ตำแหน่ง C:\Wamp\php-5.4\
 4. แก้ไขไฟล์ C:\Wamp\Apache2.4\conf\httpd.conf
  1. แก้ตัวแปรต่างๆ ดังนี้
   ServerRoot “C:/Wamp/Apache2.4”
   Replace All: c:/Apache24/htdocs With: C:/Wamp/Apache2.4/www
   AllowOverride None เปลี่ยนเป็น AllowOverride All
  2. เติมโค๊ดนี้เข้าไปที่ด้านล่างสุด
   LoadModule php5_module "C:/Wamp/php-5.4/php5apache2_4.dll"
   AddHandler application/x-httpd-php .php
   PHPIniDir "C:/Wamp/php-5.4"
   DirectoryIndex index.html index.php
  3. Enable module ต่อไปนี้
   1. mod_expires.so
   2. mod_headers.so
   3. mod_rewrite.so
   4. mod_socache_shmcb.so
   5. mod_ssl.so
  4. Uncomment บรรทัดนี้ “Include conf/extra/httpd-ssl.conf”
 5. แก้ไฟล์ C:\Wamp\Apache2.4\conf\extra\httpd-ssl.conf
  1. SSLCertificateFile “C:\Wamp\Apache2.4\conf\ssl\server.crt”
  2. SSLCertificateKeyFile “C:\Wamp\Apache2.4\conf\ssl\server.key”
  3. SSLSessionCache        “shmcb:C:/Wamp/Apache2.4/logs/ssl_scache(512000)”
  4. DocumentRoot “C:/Wamp/www”
  5. ErrorLog “C:/Wamp/Apache2.4/logs/error.log”
  6. TransferLog “C:/Wamp/Apache2.4/logs/access.log”
  7. CustomLog “C:/Wamp/Apache2.4/logs/ssl_request.log”
 6. rename “C:\Wamp\php-5.4\php.ini-development” to  “C:\Wamp\php-5.4\php.ini”
 7. แก้ไฟล์ php.ini
  1. extension_dir = “C:/Wamp/php-5.4/ext”
  2. date.timezone = “Asia/Bangkok”
  3. enable extensions
   1. extension=php_mysql.dll
   2. extension=php_mysqli.dll
 8. cmd.exe (Run as Administrator) แล้วรันคำสั่ง
  cd \Wamp\Apache2.4\conf\
  ..\bin\openssl.exe req -config openssl.cnf -x509 -nodes -subj "/C=TH/ST=Bangkok/L=Bangkok/O=localhost/OU=SEC/CN=localhost" -days 1825 -newkey rsa:2048 -keyout ssl\server.key -out ssl\server.crt
  C:\Wamp\Apache2.4\bin\httpd.exe -k install
 9. ใน Environment Variables ตรง System Variables ให้เติม C:\Wamp\Apache2.4; C:\Wamp\Apache2.4\bin ต่อเข้าไปใน PATH
 10. ดาวน์โหลด mysql (.msi) จากที่นี่ http://dev.mysql.com/downloads มาติดตั้ง