ติดตั้ง Apache 2.4, PHP 5.4, MySQL บน Windows 7

 1. สร้างโฟลเดอร์ C:\Wamp\ และ C:\Wamp\www
 2. ดาวน์โหลด Apache 2.4 (หรือดาวน์โหลดจากที่นี่ http://www.apachelounge.com/download/) ไปวางเป็น C:\Wamp\Apache2.4\
 3. ดาวน์โหลด VC9 x86 Thread Safe หรือจากที่นี่
  http://windows.php.net/download/
  Extract File ที่ตำแหน่ง C:\Wamp\php-5.4\
 4. แก้ไขไฟล์ C:\Wamp\Apache2.4\conf\httpd.conf
  1. แก้ตัวแปรต่างๆ ดังนี้
   ServerRoot “C:/Wamp/Apache2.4”
   Replace All: c:/Apache24/htdocs With: C:/Wamp/Apache2.4/www
   AllowOverride None เปลี่ยนเป็น AllowOverride All
  2. เติมโค๊ดนี้เข้าไปที่ด้านล่างสุด
   LoadModule php5_module "C:/Wamp/php-5.4/php5apache2_4.dll"
   AddHandler application/x-httpd-php .php
   PHPIniDir "C:/Wamp/php-5.4"
   DirectoryIndex index.html index.php
  3. Enable module ต่อไปนี้
   1. mod_expires.so
   2. mod_headers.so
   3. mod_rewrite.so
   4. mod_socache_shmcb.so
   5. mod_ssl.so
  4. Uncomment บรรทัดนี้ “Include conf/extra/httpd-ssl.conf”
 5. แก้ไฟล์ C:\Wamp\Apache2.4\conf\extra\httpd-ssl.conf
  1. SSLCertificateFile “C:\Wamp\Apache2.4\conf\ssl\server.crt”
  2. SSLCertificateKeyFile “C:\Wamp\Apache2.4\conf\ssl\server.key”
  3. SSLSessionCache        “shmcb:C:/Wamp/Apache2.4/logs/ssl_scache(512000)”
  4. DocumentRoot “C:/Wamp/www”
  5. ErrorLog “C:/Wamp/Apache2.4/logs/error.log”
  6. TransferLog “C:/Wamp/Apache2.4/logs/access.log”
  7. CustomLog “C:/Wamp/Apache2.4/logs/ssl_request.log”
 6. rename “C:\Wamp\php-5.4\php.ini-development” to  “C:\Wamp\php-5.4\php.ini”
 7. แก้ไฟล์ php.ini
  1. extension_dir = “C:/Wamp/php-5.4/ext”
  2. date.timezone = “Asia/Bangkok”
  3. enable extensions
   1. extension=php_mysql.dll
   2. extension=php_mysqli.dll
 8. cmd.exe (Run as Administrator) แล้วรันคำสั่ง
  cd \Wamp\Apache2.4\conf\
  ..\bin\openssl.exe req -config openssl.cnf -x509 -nodes -subj "/C=TH/ST=Bangkok/L=Bangkok/O=localhost/OU=SEC/CN=localhost" -days 1825 -newkey rsa:2048 -keyout ssl\server.key -out ssl\server.crt
  C:\Wamp\Apache2.4\bin\httpd.exe -k install
 9. ใน Environment Variables ตรง System Variables ให้เติม C:\Wamp\Apache2.4; C:\Wamp\Apache2.4\bin ต่อเข้าไปใน PATH
 10. ดาวน์โหลด mysql (.msi) จากที่นี่ http://dev.mysql.com/downloads มาติดตั้ง