คำสั่งสำหรับเช็คเกี่ยวกับ process

จดเก็บไว้ก่อน

โชว์รายการ process ที่กำลังทำงานอย่างละเอียด

ps auxfew

เช็คว่า process id ที่ระบุ รันจาก binary file path ไหน

ls -la /proc/$PID/ | grep exe

หาว่า process id ที่ระบุ ต่อ connection ไปที่ไหนหรือเปล่า

lsof -i -P -n | grep $PID

Replace static-path symbolic link to reletive-path

เคสปัญหา megento มันสร้าง symbolic link พวก static file ไว้ใน pub/ แต่มันสร้างแบบ static-path ลากมาตั้งแต่ /home/ เลย เลยทำให้มันปัญหากับสิทธิ์เว็บเซิร์ฟเวอร์ในการเข้าถึงไฟล์ เก็บคำสั่งไว้คร่าวๆ ก่อนแล้วกัน

#!/bin/sh

find -type l > links

while read i; do
 target=$(readlink "${i}");
 if [[ $target == /home/* ]]; then
 count=$(grep -o "/" <<< "$i" | wc -l)
 count=$(( $count - 1 ))
 prefix=$( printf "%${count}s\n" | sed "s# #../#g" );
 suffix=$( echo $target | sed 's#^.*/public_html/##' );
 newlink="${prefix}${suffix}"
 ln -sfv $newlink $i;
 fi;
done < links