Gracefully stop PHP process with PCNTL

เวลาเขียน process ไรสักอย่างด้วย PHP ที่ใส่ loop ไว้เพื่อให้มันทำงานไปตลอดจนกว่าจะโดน kill เราสามารถใช้ PCNTL เพื่อให้ script PHP รู้ว่ามีคนขอ ให้ process หยุดทำงานได้แล้ว ถ้ามีงานที่ทำต่อเนื่องอยู่ยังไม่ถึง checkpoint จะได้มีโอกาสทำต่อให้เสร็จก่อน และก็ exit; ตัวเองซะ ไม่ต้องไปทำ task ต่อไป.

Continue reading “Gracefully stop PHP process with PCNTL”

ปัญหา CURL ไป https:// บางที่แล้ว error

ถ้าเสิร์ช Google หลายๆ ที่จะบอกให้ปิด CURLOPT_SSL_VERIFYPEER ตอนเรียกใช้ curl ซึ่งจริงๆ แล้วเพื่อความปลอดภัย เราไม่ควรจะปิดการเช็คตรงนั้น

สำหรับวิธีแก้ที่ถูกต้องคือ ให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ cacert.pem จากเว็บนี้ http://curl.haxx.se/docs/caextract.html มา

แล้วแก้ที่ไฟล์ php.ini ลักษณะนี้

curl.cainfo="c:\php\cacert.pem"
openssl.cafile="c:\php\cacert.pem"

Installing Apache 2.4, PHP 5.5 Windows 7

 1. สร้างโฟลเดอร์ c:/wamp/
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ httpd-2.4.7-win32-VC11.zip (ถ้าอยากได้เวอร์ชั่นล่าสุดให้ดูที่เว็บนี้ http://www.apachelounge.com/download/) บทความนี้เลือกใช้ win32 เพราะว่า VC11 x86 Thread Safe ในเว็บ PHP มันยังเป็น experimental อยู่
 3. เอาไฟล์ของ httpd ที่โหลดในข้อก่อนหน้า มา Extract ไว้ที่พาท
  c:/wamp/apache2.4_win32/
 4. ดาวน์โหลดไฟล์ php-5.5.7-Win32-VC11-x86.zip (ถ้าอยากได้เวอร์ชั่นล่าสุดหาดูจากที่นี่ http://windows.php.net/download/ ให้เลือกอันที่เป็น VC11 Thread Safe ส่วนถ้า x64 มันไม่ experimental แล้ว ก็น่าโหลดเอามาใช้นะ แต่ต้องเปลี่ยน httpd ให้เป็น win64 ด้วย)
 5. สร้างโฟลเดอร์ c:/wamp/php-5.5.7_win32/ เอาไฟล์ที่โหลดก่อนนี้มาใส่พาทนี้
 6. แก้ไฟล์ c:/wamp/apache2.4_win32/conf/httpd.conf
  Replace: c:/Apache24/htdocs
  With: c:/wamp/www
 7. เติม code นี้เข้าไปที่ด้านล่างสุด
  LoadModule php5_module "c:/wamp/php-5.5.7/php5apache2_4.dll"
  AddHandler application/x-httpd-php .php
  PHPIniDir "c:/wamp/php-5.5.7"
  DirectoryIndex index.html index.php
 8. Load Module ดังนี้
  1. mod_expires.so
  2. mod_headers.so
  3. mod_rewrite.so
  4. mod_socache_shmcb.so
  5. mod_ssl.so
  6. mod_vhost_alias.so
 9. Uncomment บรรทัดนี้ Include conf/extra/httpd-ssl.conf
 10. แก้ไฟล์ c:/wamp/apache2.4_win32/conf/extra/httpd-ssl.conf
  1. SSLCertificateFile “C:\wamp\apache2.4_win32\conf\server.crt”
  2. SSLCertificateKeyFile “C:\wamp\apache2.4_win32\conf\server.key”
  3. DocumentRoot “c:/wamp/www”
 11. ไปที่โฟลเดอร์ php-5.5.7_win32 แล้ว copy php.ini-development ตั้งชื่อไฟล์เป็น php.ini
 12. แก้ไฟล์ php.ini
  1. extension_dir = “C:/wamp/php-5.5.7_win32/ext”
  2. date.timezone = “Asia/Bangkok”
  3. enable extensions
   1. php_curl.dll
   2. php_gd2.dll
   3. php_imap.dll
   4. php_mbstring.dll
   5. php_mysql.dll
   6. php_mysqli.dll
   7. php_openssl.dll
   8. php_tidy.dll
  4. เติมโค๊ดนี้ที่ท้ายไฟล์
   zend_extension="c:\wamp\php-5.5.7_win32\ext\dbg-php-5.5.dll"
   [debugger]
   debugger.enabled=on
   debugger.profiler_enabled=on
   debugger.hosts_allow= 127.0.0.1 localhost ::1 127.0.0.1
   debugger.hosts_deny=ALL
   debugger.ports=7869
 13. copy ไฟล์ dbg-php-5.5.dll จากในโฟลเดอร์โปรแกรม phpED ไปใส่ตรง c:\wamp\php-5.5.7_win32\ext\ ด้วย
 14. เปิด cmd โดย run as administrator
  1. รันคำสั่ง
  2. cd /wamp/apache2.4_win32/conf/
  3. ..\bin\openssl.exe req -config openssl.cnf -x509 -nodes -subj “/C=TH/ST=Bangkok/L=Bangkok/O=localhost/OU=SEC/CN=localhost” -days 1825 -newkey rsa:2048 -keyout server.key -out server.crt
  4. c:\wamp\apache2.4_win32\bin\httpd.exe -k install
 15. (ข้อนี้ข้ามไปก็ได้ ไว้ถ้ามีปัญหาค่อยกลับมาทำ)
  ใน Environment Variables ตรง System Variables
  ที่ตัวแปร PATH ให้เติม C:\wamp\apache2.4_win32\; C:\wamp\apache2.4_win32\bin ต่อเข้าไป

 

วิธีการ configure vhost

<VirtualHost 127.0.0.1:80>
 DocumentRoot "C:/wamp/site2/"
 ServerName www.site2.local
 ServerAlias site2.local www.site2.local
</VirtualHost>
<VirtualHost 127.0.0.1:443>
 DocumentRoot "C:/wamp/site2/"
 ServerName www.site2.local
 ServerAlias site2.local www.site2.local
 SSLEngine on
 SSLCertificateFile "c:/Wamp/Apache2.4_win32/conf/server.crt"
 SSLCertificateKeyFile "c:/Wamp/Apache2.4_win32/conf/server.key"
</Virtual>

ถ้าในกรณีที่ DocumentRoot ของ VirtualHost อยู่คนละพาทกับ DocumentRoot หลักใน httpd.conf ให้ไปเพิ่ม <Directory … > ….. </Directory> ใน httpd.conf ด้วย

function fgetcsv with Thai Language

ฟังก์ชั่น fgetcsv ใช้สำหรับอ่านไฟล์ csv โดยมันจะทำการ parse ออกมาเป็น Array ให้เราเลยครับ. แต่ก่อนตอนที่ผมยังไม่รู้จักคำสั่งนี้ นั่งเขียนตัว Parse เองตั้งนานครับ แถมยังมีบั๊กอีกต่างหาก (- -‘)

เข้าเรื่องครับ… ผมยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังเหมือนกัน ว่าสาเหตุมันคืออะไรกันแน่ (เพราะขี้เกียจครับ) เอาเป็นบอกปัญหาและวิธีแก้เลยละกันนะครับ

ปัญหา คือ มันไม่สามารถ parse ภาษาไทยได้ครับ  (เฉพาะบาง server ที่มี setting อะไรบางไม่ปรกติ)

วิธีแก้ ก็ง่ายๆ ครับ.. ใช้คำสั่ง  setlocale  ครับ.  ประมาณนี้

<?php
  setlocale ( LC_ALL, 'en_US.UTF-8' );
  ...
  ...
  $fields = fgetcsv ( $fp , $maxlength , $separator );
?>

ผมก็ยังไม่ได้ค้นคว้าเหมือนกันว่า มันมีตัวเลือกอะไรบ้าง และมีผลอย่างไร  แต่เอาเป็นว่าให้ใช้งานได้พอครับ